• Fashion Hong Kong Runway Show at CENTRESTAGE 2023
  • Fashion Hong Kong Runway Show at CENTRESTAGE 2022
登记电邮以获取FASHION HONG KONG 最新市场信息和机会。
请输入正确电邮地址。
订阅

本人同意香港贸易发展局可将上述资料编入其资料库内作发送Fashion Hong Kong讯息之用,并明白香港贸发局有关处理本人个人资料的政策及做法已列明於香港贸发局的私隐政策声明

感谢你订阅Fashion Hong Kong电子通讯,你将收到一封电邮以确认你的登记。若阁下在将来不欲收取我们的讯息,请联络 fashion_hongkong@hktdc.org
由香港贸发局策动